Tigerlazy(wp)

 今日做o左成日去整個新網站,整到我頭都大埋,眼又花、耳又聾……但係就搵番以前既感覺,覺得好滿足呀!哈哈~

 無用一排 WordPress ,我發覺佢真係成熟o左好多,o的 plugin 好有用,Layout Design 又極之方便。用後感或者類似o既o野我遲o的先補番喇。

 呢篇文其實我只係想表達下我學o左幾多o野咁o即~ 哈哈~

 極之有用o既幾個 websites :